بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

وقتی با رنگی مثل گچ ، لب هایی کبود خودت را میرسانی و یکی دستگاه فشار می‌آورد، یکی خرما به زور دهانت میگذارد و یکی هم فحش ات میدهد که بیشعور چرا به فکر خودت نیستی؟