بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

 و اصبروا ان الله مع الصابرین...