بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

مدال افتخار ! امروز را میدهم به دختری ۲۷-۸ ساله که با مادرش روی صندلی نشسته بودند و برادرش زنگ زده بود که مامان پیش توست؟ و آنتن نمیداد و قطع شده بود و دختره با خودش میگفت اه احمق، عجب احمقیه ها... و مادرش گفته بود کی ؟ و او گفته بود اااااه مامان تورو قرآن، من توی افکار خودمم با خودمم ولم کن! ....