بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

مدال افتخار ! امروز را میدهم به دختری ۲۷-۸ ساله که با مادرش روی صندلی نشسته بودند و برادرش زنگ زده بود که مامان پیش توست؟ و آنتن نمیداد و قطع شده بود و دختره با خودش میگفت اه احمق، عجب احمقیه ها... و مادرش گفته بود کی ؟ و او گفته بود اااااه مامان تورو قرآن، من توی افکار خودمم با خودمم ولم کن! ....