بیست و دوم فوریه

می خواهم
هر صبح
که پنجره را باز می کنی
آن درخت رو به رو من باشم
فصل تازه من باشم
آفتاب من باشم
استکان چای من باشم
و هر پرنده ای که
نان از انگشتان تو می گیرد...

گفتیم پاییز میرسد که مرا مبتلا کند ، دلمان خوش بود فصل دلبند از راه رسید، اما ندانستیم یک شبه زمستان به جای پاییز آمد از بس سرد شد!