بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.


یک قهوه تلخ و هوای خنک و پاییز و تنی سالم برای کار کردن...خدای بزرگ شکر..‌.