بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.


داشتم در اینستا چرخ میزدم این را یافتم گفتم برای شماهم بگذارم کمی بخندید، بماند آن نوار قرمز هم لابد طرف خودش شهریوری بوده که دورش کشیده و ذوق مرگ شده، بنده فعلا برای ماه تولد خودم دو نقطه و یک خط صافم! البته تکذیبم نمیکنم!:دی