بیست و دوم فوریه

می خواهم
هر صبح
که پنجره را باز می کنی
آن درخت رو به رو من باشم
فصل تازه من باشم
آفتاب من باشم
استکان چای من باشم
و هر پرنده ای که
نان از انگشتان تو می گیرد...


داشتم در اینستا چرخ میزدم این را یافتم گفتم برای شماهم بگذارم کمی بخندید، بماند آن نوار قرمز هم لابد طرف خودش شهریوری بوده که دورش کشیده و ذوق مرگ شده، بنده فعلا برای ماه تولد خودم دو نقطه و یک خط صافم! البته تکذیبم نمیکنم!:دی