بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

خسته ام و له و تو چه میدانی یک آدم له چیست!...