بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

قبول که هوا سرد شده ، قبول که صبح زود آدم ها خوابالو اند، قبول که حوصله ندارند و اصلا یک عالم چیز میز دیگر هم قبول، اما آخر مقنعه ی از دهان گاو خارج شده و چروک و اتو نزده را خب هییییچکی نمیپسندد، هییییچکی ...حتی آینه! ...