بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

وقتی همه به خانه میروند و شما تازه وقتی پیدا میکنی و ناهار میخوری آنهم یک عدس پلوی برنج نپخته و یخ،  به دست پخت خودم ، این نشان میدهد شما اولویت پنجم و ششم خودت هم نیستی..