بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

وقتی همه به خانه میروند و شما تازه وقتی پیدا میکنی و ناهار میخوری آنهم یک عدس پلوی برنج نپخته و یخ،  به دست پخت خودم ، این نشان میدهد شما اولویت پنجم و ششم خودت هم نیستی..