بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

-  آقای میم: یک کلیپ اربعین بگذارم؟

+ بگذارید

- آقای میم با لبخند: ماها که دیدیم میفهمیم چه حالیه، اینا نرفتن نمیدونن

+ با اشکایی که پاک میکردم : بله...