بیست و دوم فوریه

حالم خوب است

هنوز خواب میبینم 

ابری می آید 

و مرا تا سر آغاز روییدن بدرقه می کند...