بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

حالم خوب است

هنوز خواب میبینم 

ابری می آید 

و مرا تا سر آغاز روییدن بدرقه می کند...