بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

حالم خوب است

هنوز خواب میبینم 

ابری می آید 

و مرا تا سر آغاز روییدن بدرقه می کند...