بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.


وقتی بیست و دو چیزهای سالم میخورد و نه تنها معده که بلکه تمام کائنات بلکه تر خود خدا هم تعجب میکند گرچه لذتی که در چیزهای غیر سالم است در هیچ چیز دیگر نیست و ولاغیر.

انصافا میهن باید با این تبلیغاتی که من برایش میکنم تا آخر عمر بستنی سوهان مرا تامین کند !