بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

و سر درد چیست؟
سردرد آن دردی است که امان بیست و دو فوریه را ساعت ده صبح گرفته است و او میان خروارها کار با آن دست و پنجه نرم میکند و  خلق خدا باید خدا را شاکر باشند که امروز گذر کسی به من نیفتاده است وگرنه منتظرم با دیدن اولین خلق خدا خشم اژدهایی شوم گرچه همینجوری هم کم خشم اژدهایی نیستم و خب چه کسی باور میکند همان بیست و دوی فوریه مهربان و لطیف و آنچه همه خوبان دارند او یک جا دارد  ! جدیتی دارد که گاها خود جدیت به تعجب وا داشته میشود!