بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

به این خواهر و برادر ها باید گفت آخر بی انصاف ها مرامتان را شکر، خب از صبح تا غروب که مادر برای شماست،از غروب به بعد هم بگذارید مادر سهم طفلانی باشد که تازه غروب به بعد  مادر را میبینند، حرف زدن سر زدن زنگ زدن به مامان غروب به بعد خب ممنوع، خب مامان غروب به بعد سهم من است ...