بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

هیچوقت نسبت به نشده ها و نرسیده ها و نداشته هایتان حسرت نخورید و غبطه ی دیگران را نخورید که برایشان خیلی چیزها شدنی شده و به خیلی چیزها رسیده اند و خدا خیلی از خواسته هایشان را داده، چون به طرز باور نکردنی ای همیشه کس دیگری در دنیا وجود دارد که غبطه ی شما را بخورد!


بیست و دو (ره)

+ وقتی بیست و دو در حال حسرت خوردن برای نشده ها و نرسیده ها و نداشته هاست و داستان مینویسد برای خلق الله!،