بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

اگر دیدید آبدارچی محترم در لیوان خوشگلتان را که شکل سیب بود مثلا و تازه همانموقع هم که داشتید میخریدید دلتان نیامده بود اینهمه پول بالاش بدهید و خلاصه مثل برگ گل باهاش برخورد میکردید را گرفته کف دستش و شکسته شده اش را تحویلتان میدهد ، انتظار عذر خواهی که اصلا ما غلط کنیم! قشنگ خودتان را آماده کنید تازه شما عذرخواهی کنید! چرا که در شکسته شده را میگذارند کف دستتان و میگویند گفتم درش را بردارید دیگر، بیا برنداشتی شکست حالا برید خداروشکر کنید خودشم داشت از دستم سر می خورد:|