بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

آنهایی که علاقه ی شدیدی دارنداز دماغشان نفس بکشند و از دهان دم و بازدم نکنند تا میکروب وارد دهان نکنند و این علاقه شان تا آنجاست که به زورم شده از دماغ نفس میکشند و نفس کشیدنشان با صداست ، این صدا دار بودن نفس کشیدنشان فقط روی اعصاب من است یا کلا روی اعصاب بودن از ویژگی های بارز ایشان است؟!