بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

خواهرم چندتاعکس فرستاد، اولی را که باز کردم یک لحظه گمان کردم مادر است گرچه چهره چهره ی خودم بود در آن روسری سبز...شاید جوانی مادر...گرچه تو قشنگ تری مامان...