بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

من تا به حال خودم مقتل نخواندم، اما امروز لهوف میخواندم...یعنی شروع کرده ام خواندن لهوف را...چند صفحه ی اولش بودم که اشک ها میچکید...آخر از منابع اهل سنت و شیعه آورده بود وقتی حسین را کشتند آسمان خون گریه کرد و گریه ی آسمان سرخ شدنش بود آنقدر که مردم گمان کردند قیامت شده، آخر نوشته بود آسمان فقط دوبار گریه کرد یکی برای یحیا پسر ذکریا و دیگری برای حسین بن علی...آخرنوشته بود از آسمان خون آمد و زمین وآسمان گریست....