بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

تا به حال یک بچه از شما پرسیده است که چرا بعضی ها به ماماناشون میگن نامادری؟!... از من یک بچه پرسیدو نمیدانم چرا یکدفعه غم عالم نشست در دلم وقتی داشتم میگفتم: بعضی از بچه ها ماماناشون رو خدا زود میبره پیش خودش، یا که مثلا مامان و باباش همش با هم دعوا میکنن برای همون دیگه با هم زندگی نمیکنن، بعدش باباش میره یه مامان دیگه میاره برای همون میگن نامادری!