بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

آدم ها به دو دسته تقسیم میشوند بعضی ها هنرمندند، قلاب بافی، مونجوق دوزی روی ترمه، عروسک سازی، آشپزی...و همه آنها را با سلیقه میدانند، بعضی ها هم هنرمند نیستند اما پولدارند ، پول خرج میکنند و همان رومیزی های قلاب بافی شده و ترمه های مونجوق دوزی شده و عروسک های ساخته شده و دسرهای آماده شده توسط گروه اول را میخرند ..و همه آنها را با سلیقه میدانند!

ببخشید یادم رفت، دسته سومی هم وجود دارد که پول ندارند خیلی هم هنرمند نیستند یا اگرم باشندپول ندارند هنرهایشان را بروز بدهند ، کسی آنها را با سلیقه نمیداند!