بیست و دوم فوریه

اینکه در محرم مشکی بپوشیم سینه بزنیم گریه کنیم نذری بدهیم کفش جفت کنیم مطالب خوب و تاثیر گذار بنویسیم پیاز برای قیمه ی هیئت خرد کنیم زنجیر و طبل بزنیم برای ایستگاه صلواتی یک بسته بیسکوییت ببریم روضه و مداحی گوش بدهیم همه اش یعنی محرم...اما اینکه ما مطالب جدی دیگران را کپی کنیم تا در جای دیگر بگذاریم و بقیه را کمی متاثر کنیم در این ماه ، این کار هیچ فرقی با دزدی ندارد...تازه دزدی در محرم!