بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

امروز دختر و پسری در یک ماشین مدل بالا داشتند از رو به رویم می‌آمدند ، خیلی بچه سال میخوردند، هنزفری در گوشم بود، داشتند نگاهم میکردند و دختره حرف میزد، فکر کردم آدرس میخواهند بپرسند یک گوشی را درآوردم گفتم چی؟... پسره هم از آنور سرش را تکان داد که چی؟ ...گفتم آدرس؟... کلا واژه ها همه قطع شده بود و اصلا شلم شوربایی شده بود، دختره یکدفعه زد زیر خنده، پسره هم از خنده ی دختره خنده اش‌گرفت، من هم از خنده ی دوتایشان که احتمالا چندقدم آنطرف تر به هم خواهند گفت طرف دیوانه بود؟!