بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

این روانشناس ها میگویند اول صبح را با حرف های خوب آغاز کنید تا آخرش با خوب ها تمام شود و خب من آمدم بگویم سلاااااام جگوری پکوری ها، صبح دل انگیز پاییزتان به خیر( الکی مثلا ماه گند مهر نیست و کسی دمق نیست و کسی اول صبح خوابش نمی آید) ، اما خب روانشناس ها قطعا برای کسی که دیرش شده، شارژ موبایلش یک درصد است و چه بسا همین حالا خاموش شود این را نگفته اند به جایش میگویند نخواستیم تو سلام صبح به خیر بگویی، تو بلند شو برو زودتر که ماشین رفت!