بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

صدای دسته می آید ...

شاید یکی از چیزهایی که در این دنیا دوست دارمش این است که میتوانم آزادانه فریاد بزنم یا حسین...میتوانم برایش اشک بریزم، میتواند دلم با صدای دسته برود و همین طور که نشستم کف زمین گوله گوله اشک بریزم و به خودم بگویم اگر در دنیای من اگر در اعتقادات من حسین نبود چقدر بدبخت بودم...