بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

صندلی های چهار نفره ی اتوبوسی را دیده اید؟ روی یکی از آنها نشسته بودم...دو تا دختر دیگر هم ...رفیق بودند...حرف میزدند...یکیشان گاهی صدای بچگانه در می آورد..گاهی گل سرهایش را به رفیقش نشان میداد که ببین چه خوشگلم...خندم گرفت بی هوا بهش گفتم چندسالته؟... گفت ۲۴ کوچک تر می آید!؟ گفتم نه کوچک تر نمی آید فقط دیدم خیلی شاد و خجسته ای برایم سوال شد...خندید گفت خجسته را خوب آمدی...