بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

لطفا در مترو به سراغ خسته ترین له ترین گرسنه ترین بی حال ترین و بی رمق ترین فرد نروید و بالای سرش نایستید و‌نگویید که خانومم رو دست شما تست کنم؟ تست کنم خوشگل خانوم؟ حالت چطوره؟ با تواما خوبی؟ و وقتی جوابی نمیگیرید از خوشگل خانوم! بگویید آخی بچم خجالتیه! ...با من بود و فکر کنید من آنقدر در خودم بودم که نفهمیدم با من است و بماند از اینکه بعدش که فهمیدم با من بوده و من مثل مجسمه هیچ جوابی ندادم ناراحت شدم اما آخر عزیز جان! توروخدا سراغ له ترین نرو‌ من بعد خب! آخر کرم پودر را در یک عصر پاییزی کجای دلم بگذارم وقتی دلم شدییییید چایی دارچین میخواهدو کندن لباس ها و بادکولر...