بیست و دوم فوریه


از دوازده سال عمری که در مدرسه رفت، راستش دلم برای هیچ چیزش تنگ نشده جز سر ظهرهای خسته ای که میامدیم و مادر سفره را پهن کرده بود..