بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

کولر خاموش باشد، اما سرد باشد یعنی تو به خاطر افت فشار سردت باشد، یک ماسک ماست و عسل و‌گلاب درست کنی تا خستگی ات در برود، بزنی روی صورتت، بخزی روی تخت و زیر پتو، چراغ را خاموش کنی تا بیست دقیقه چشمانت را ببندی و سردی ماست روی پوست صورتت حس خوبی بهت بدهد و بیست دقیقه با چشمان بسته به هیچ فکر نکنی...اما از خستگی به وقت هشت و بیست و نه دقیقه شب خوابت ببرد و با صدایی که بهش سپرده ای بیست دقیقه دیگر بهم خبر بده خبر بدهد اما تو از خواب بپری...