بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

خش خش صدای پای خزان است 

یک نفر در را به روی حضرت پاییز  باز کند...


فصل عزیز کرده و دردانه ی دلم آمد...خدایا ممنون که پاییز را خلق کردی تا من حالم در آن خوب باشد...