بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

اگر یک شب جمعه گذرتان به عراق بیفتد حتما آنشب خواهید فهمید خوشبخت شده اید، آخر شب جمعه اگر قسمتتان شود فقط شما و ارباب نیستید، ملائکه هم هستند که دارند راه باز میکنند برای آمدن مادرش، مهدی هم هست...همه می‌آیند حرم، آخ باید باشید تا بفهمید چه میگویم، فضا سنگین، نفس نمی‌آید، در و دیوار حرم، شش گوشه...نفس نمی‌آید...من یکبار خوشبخت شده ام...من پنجشنبه ی کربلا را دیده ام ....امشب اما انگار کسی هی یک چیزی در قلبم فرو میکند و در می آورد وقتی فکرش را میکنم امشب مادری با چه حالی میرود کربلا، فکرش را میکنم امشب امام زنده ام شال مشکی اش را انداخته و با چه حالی میرود کربلا...امشب در کربلا هرکه هست نمیدانم  خوشبخت است یا  نه، چون هر سال به وقت همین شب ها باید سر را گذاشت مرد ...