بیست و دوم فوریه

میخواهم صبح های‌تعطیل یک برچسب به خودم بچسبانم که خدایا به بنده هایت الهام کن لطفا‌مرا با صدای والیبال دیدن، با صدای زنگ‌تلفن ، با صدای آبلیمو‌ خریدن و کلهم اجمعین بیدار نکنند ...گرچه ساعت دوازده چشم باز کنی‌و یک جعبه سیب قرمز ببینی از آنهایی که عاشقشی،چرا که فقط سیب قرمز پاییزی را از همه بیشتر دوست داری خب میتواند جبران خواب های نکرده باشد!