بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

کلیپ زیر شبیه سازی درد پریود در مردان است، یعنی معادل همان دردی را که خانوم ها در این ایام تحمل میکنند را به بدن مردان دارند وارد میکنند و خب نتیجه را خودتان ببینید!

اینجا