بیست و دوم فوریه

می خواهم
هر صبح
که پنجره را باز می کنی
آن درخت رو به رو من باشم
فصل تازه من باشم
آفتاب من باشم
استکان چای من باشم
و هر پرنده ای که
نان از انگشتان تو می گیرد...

کلیپ زیر شبیه سازی درد پریود در مردان است، یعنی معادل همان دردی را که خانوم ها در این ایام تحمل میکنند را به بدن مردان دارند وارد میکنند و خب نتیجه را خودتان ببینید!

اینجا