بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

اگر یک حساب سر انگشتی بگیریم امروز به گمانم ده تا از برادرانم را خوردم! از بس غیبت کردم! یعنی راستش میدانید من‌میدانم که غیبت بد است‌ گناه است اما بعضی ها هستند آنقدر بدند در واقع آنقدر گه اند و گه بازی هایشان تمامی نداردو دائم یک چشمه از آنها میبینید که دیگر مثل یک‌ آتشفشان منفجر میشوید و سر ریز میکنیدو  تبدیل به یک سکینه خانوم و طاهره خانوم‌ و صغری خانومی میشوید که جلوی در خانه هایشان با چادر رنگی نشسته اند و دارند همین طور از شهلا خانوم میگویند...