بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

آدم ها دو دسته هستند، آنهایی که در واقع هیچی نیستند اما فکر میکنند کسی هستند، آنهایی که چیزی هستند و فکر میکنند اگر متواضع باشند و هیچی نباشند بهشت برین جایشان هست اما نمیدانند بقیه میرینند بهشان!

قال بیست و دو ره