بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

آدم ها دو دسته هستند، آنهایی که در واقع هیچی نیستند اما فکر میکنند کسی هستند، آنهایی که چیزی هستند و فکر میکنند اگر متواضع باشند و هیچی نباشند بهشت برین جایشان هست اما نمیدانند بقیه میرینند بهشان!

قال بیست و دو ره