بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

به قول میم چندش تر از دمپایی خیس دستشویی مرد خاله زنک است!