بیست و دوم فوریه

به قول میم چندش تر از دمپایی خیس دستشویی مرد خاله زنک است!