بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

به قول میم چندش تر از دمپایی خیس دستشویی مرد خاله زنک است!