بیست و دوم فوریه

 
 بیست و دو فوریه یعنی چندساعت قبل در حالی که همکارش یکدفعه گفته بود  ایشان آقای میم هستند با شما کار دارند، آنچنان دادی بر سر پسر بینوا کشیده بود که الان وقت آمدن است؟ وقتی میگویم فلان‌موقع یعنی فلان موقع! و پسری که عین موش شده بود و یکدفعه خیلی مظلومانه گفته بود ببخشید و همکاری که بعد از رفتن پسره میخندید و میگفت‌آنچنان دادی بر سرش زدید‌ پسره ترسید یک‌ آن! والا منم ترسیدم !