بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.


هان مشو نومید چون واقف نه ای از سر غیب

باشد اندر پرده بازی های پنهان غم مخور