بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

واکس‌زدن‌کفش ها، اتو زدن پایین شلوار و مقنعه، جمع کردن کیف مثل بچه مدرسه ای ها برای تکالیف فردایشان، پختن ناهار برای فردا همه اش به کنار ضمن نداشتن حال برای انجام هیچ کدامش، فردا بعد از یک هفته تعطیلی آغاز زندگی! سخت غم انگیز است:(