بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.


بله بچه های من سالها از پی هم گذشتند و تابستان ها و بهارها و زمستان ها و پاییز ها رفتند و آمدند  و  پدر بیست و‌دو فوریه هربار رفت شیرینی بخرد شیرینی زبان خرید و وی عاشق شیرینی زبان بود اما بقیه شیرینی های دیگری به غیر از زبان هم دوست داشتند و ترجیح میدادند اگر بناست شیرینی خشک بخورند آن خشک حداقل زبان نباشد!