بیست و دوم فوریه

دست بکش روی سرم

ای پناه آخرم...