بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

دست بکش روی سرم

ای پناه آخرم...