بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

سعی کنید در زندگی تان یا گه نباشید یا بوی خاصی ندهید ، یعنی که عطر مخصوصی نزنید! چون اگر شما یک گه باشید که عطر مخصوصی هم میزنید، آنوقت‌آدم های دیگر هرکجا بوی آن عطر را بشنوند یاد یک آدم گه می افتند که به یاد یک آدم گه افتادن خوشایند نیست و کل روز را زهرمار آن آدم می کند!