بیست و دوم فوریه

می خواهم
هر صبح
که پنجره را باز می کنی
آن درخت رو به رو من باشم
فصل تازه من باشم
آفتاب من باشم
استکان چای من باشم
و هر پرنده ای که
نان از انگشتان تو می گیرد...

سعی کنید در زندگی تان یا گه نباشید یا بوی خاصی ندهید ، یعنی که عطر مخصوصی نزنید! چون اگر شما یک گه باشید که عطر مخصوصی هم میزنید، آنوقت‌آدم های دیگر هرکجا بوی آن عطر را بشنوند یاد یک آدم گه می افتند که به یاد یک آدم گه افتادن خوشایند نیست و کل روز را زهرمار آن آدم می کند!