بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

دختر چاقی است که روی صندلی نشسته بود و تا نشستم رو به رویش و عطر تندی که ته کیفم افتاده بود را دراوردم تا خالی کنم، هنوز نزده گفت: وااااااای چه خبررررررره؟؟؟؟؟؟ همین اومدی نشستی بوش میومد اونوقت باز میزنی؟... خب قطعا انقدر بی اعصابم این روزها که یک به تو چه هم اگر نصیبش میکردم دلم خنک نمیشد به جایش گفتم خودم بوی خودم را حس نمیکنم و باز خالی کردم!