بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

برینی بهش میمیره برات

بمیری براش میرینه بهت