بیست و دوم فوریه

برینی بهش میمیره برات

بمیری براش میرینه بهت