بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

+ تو اصلا میوه نمیخوریا، به خدا  من به هوای تو هی میرم میوه های متنوع میخرم میگم بلکه بخوره،میوه نمیخوری مریض میشیا...

- آخه میدونی اصلا حوصله ی جوییدن میوه نیست!

+ مسخره