بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

+ تو اصلا میوه نمیخوریا، به خدا  من به هوای تو هی میرم میوه های متنوع میخرم میگم بلکه بخوره،میوه نمیخوری مریض میشیا...

- آخه میدونی اصلا حوصله ی جوییدن میوه نیست!

+ مسخره