بیست و دوم فوریه

می خواهم
هر صبح
که پنجره را باز می کنی
آن درخت رو به رو من باشم
فصل تازه من باشم
آفتاب من باشم
استکان چای من باشم
و هر پرنده ای که
نان از انگشتان تو می گیرد...

+ تو اصلا میوه نمیخوریا، به خدا  من به هوای تو هی میرم میوه های متنوع میخرم میگم بلکه بخوره،میوه نمیخوری مریض میشیا...

- آخه میدونی اصلا حوصله ی جوییدن میوه نیست!

+ مسخره