بیست و دوم فوریه

در من بنده ای ست که هر اذان مغرب به مغرب دنبال اصل خویش میگردد و گمان میکند چیزی را گم کرده است...