بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.


دردم این است که من بی تو 

دگر از جهان دورم 

و 

بی خویشتنم


+ مهدی اخوان ثالث