بیست و دوم فوریه


دردم این است که من بی تو 

دگر از جهان دورم 

و 

بی خویشتنم


+ مهدی اخوان ثالث