بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

امروز یک مشت آدم خسته و خجسته بودیم که ساعات پایانی کار با یک جعبه شیرینی جلویمان فقط الکی میخندیدیم و شیرینی خامه ای میخوردیم ...چه بسا حتی خنده های عصبی..آدم های به موقع حقوق نگرفته ای که تازه حقوق چندماه قبلشان را هم نصفه ریخته بودند برایشان، بهتر از این نمیشدند، آقای سین میگفت چون حقوق نصفه ریخته اند من اندفعه سلام هم نصفه میدهم بچه ها سل! ...