بیست و دوم فوریه

بعضی از دوستان وبلاگی گمان میکنند اگر از ما یادی نکنند ما یادشان میکنیم! اما خب گذشت آنزمان که از ما یادی نمیشدو همه را یاد میکردیم، دیگر یاد نمیشویم و یاد نمیکنیم، دیگر ده روز بلاگری نیاید بنویسد بیست و دو خرت به چند من؟ نمیرویم بنویسیم فلانی سلام علیکم کیف حالک؟!... دیگر  همین گونه...بی معرفتی در مقابل بی معرفتی، فراموشی در مقابل فراموشی، یاد نشدن در مقابل یاد نشدن...