بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

هیچوقت این آدم هایی که رو به روی آدم نشسته اند بعد زل میزنند به آدم، بعد علیرغم اینکه تو هم نگاهشان میکنی ببینی چرا ول نمیکند و باز پرو پرو نگاهشان را برنمیدارند و حتی یک لبخند هم نمیزنند و همین طور باز زل میزنند را نمیفهمم! نمونه اش امروز زنی که رو به روی من نشسته بود و کلا زل زده بود توی صورت من، هی نگاه میکردم بلکه از رو برود، کلا انگار نه انگار، میخ!